KE560

KE560A

KE560R

KE560RA

LP151

 • Electric Power: 8,2 kW
  Dimensions: 65x75x169 cm

LP202

 • Electric Power: 12,5 kW
  Dimensions: 84x88,5x179,5 cm

LP202HC

LP302

 • Electric Power: 13,4 kW
  Dimensions: 99x88,5x179 cm

LP302HC

LP402

 • Electric Power: 14,8 kW
  Dimensions: 149x88,5x197 cm

LP402HC

LP70

Login