KE560

KE560A

KE560R

KE560RA

LP151

 • Potenza elettrica: 8,2 kW
  Dimensioni: 65x75x169 cm

LP202

 • Potenza elettrica: 12,5 kW
  Dimensioni: 84x88,5x179,5 cm

LP202HC

LP302

 • Potenza elettrica: 13,4 kW
  Dimensioni: 99x88,5x179 cm

LP302HC

LP402

 • Potenza elettrica: 14,8 kW
  Dimensioni: 149x88,5x197 cm

LP402HC

LP70

Login